9 NEW. uitsn amsterdam 85699211

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de alimentatienormen. In onderling overleg kan er van de alimentatienormen worden afgeweken. Het is in dat geval belangrijk dat goed wordt vastgelegd waarom van de alimentatienormen wordt afgeweken en op welke punten van de alimentatienormen wordt afgeweken.

Bij het berekenen van de kinderalimentatie worden eerst de kosten van de kinderen vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is het gezinsinkomen tijdens  het laatste jaar van de relatie van de ouders. Aan de hand van het gezinsinkomen en de leeftijd van de kinderen volgt uit ‘de tabel kosten kinderen’, de kosten van de kinderen. In het geval de ouders tijdens hun relatie een bedrag aan kindgebondenbudget ontvingen dan wordt het maandelijkse bedrag aan kindgebondenbudget bij het gevonden bedrag opgeteld.

Het bedrag aan kosten voor de kinderen zal naar rato van de draagkracht van de ouders moeten worden verdeeld. De draagkracht van de ouders wordt volgens een vaste rekenformule berekend aan de hand van het netto besteedbare inkomen van ieder van de ouders. Bij de berekening van de draagkracht van de ouder waar de kinderen staan ingeschreven wordt ook het (eventueel) te ontvangen kindgebonden budget meegenomen.

Bij de berekening van de kinderalimentatie kan ook rekening gehouden worden met een zorgkorting aan de zijde van de ouder waar het kind niet zijn hoofdverblijf heeft. De hoogte van de zorgkorting is afhankelijk van de vraag hoeveel zorg de ouder draagt waar het kind niet ingeschreven staat en/ of de ouders gezamenlijk voldoende draagkracht hebben om in de kosten van de kinderen te kunnen voorzien.

Als vuistregel worden de zorgkosten uitgedrukt in een percentage van de behoefte, hetgeen de volgende zorgkorting oplevert:

15% bij gedeelde zorg op gemiddeld 1 dag per week
25% bij gedeelde zorg op gemiddeld 2 dagen per week
35% bij gedeelde zorg op gemiddeld 3 dagen per week

Voorbeeld berekening kinderalimentatie

Het bovenstaande wordt met een voorbeeld verduidelijkt.

Mark en Vera zijn de ouders van de zeven jarige Kian. De behoefte van Kian bedraagt op grond van het netto gezinsinkomen van de EUR 300 per maand. De draagkracht van Mark bedraagt EUR 250 en de draagkracht van Vera bedraagt EUR 150.
De totale draagkracht van de ouders bedraagt EUR 400.

De verdeling van de kosten over beide ouders kan dan berekend worden volgens de formule: ieders draagkracht gedeeld door totale draagkracht vermenigvuldigd met de behoefte:

Mark: EUR 250/ EUR 400 x EUR 300 = EUR 187,50
Vera: EUR 150/ EUR 400 x EUR 300 = EUR 112,50

Mark draagt gemiddeld 1 dag per week zorg voor Kian. De zorgkorting bedraagt 15% van EUR 300 (de behoefte van Kian), zijnde een bedrag van EUR 45. In dat geval wordt de kinderalimentatie vastgesteld op EUR 187,50 – EUR 45 = EUR 142,50 per maand.